Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Allround DJ Service zijn onze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Leveringsvoorwaarden”) van toepassing. De Leveringsvoorwaarden staan op de website: www.allrounddjservice.nl en worden tevens op verzoek door ons verstrekt.

1.Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

  • Gebruiker: Allround DJ Service, hierna te noemen ‘Gebruiker’
  • Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een opdracht heeft verstrekt aan Gebruiker
  • Overeenkomst: de overeenkomst (hierna te noemen ‘opdracht’) tussen gebruiker en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot:
  1. het verzorgen van drive-in shows inclusief bediening hiervan door personeel alsmede het verhuren, testen, opbouwen en afbreken van de daarvoor benodigde geluids- en lichtapparatuur.
  2. het verzorgen van een optreden in de vorm van het draaien van muziek op locatie.

2.Algemeen

Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan Gebruiker de Leveringsvoorwaarden van Gebruiker te aanvaarden.

 

3.Betaling van opdracht

De betaling van een levering of dienst vindt plaats vóór aanvang van de levering of het optreden. Het voor de opdracht verschuldigde bedrag moet uiterlijk 30 dagen voor boekingsdatum van de levering van de opdracht op de bankrekening van gebruiker zijn bijgeschreven. Indien opdrachtgever de opdracht contant wil voldoen dient dit vooraf overlegd te worden met gebruiker en dient overeenstemming bereikt te worden over datum en tijdstip van de contante betaling. Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door gebruiker kan van deze betalingscondities afgeweken worden. Indien een andere betalingstermijn is overeengekomen geldt in elk geval de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

 

3.1 Annuleringsbepalingen

Allround DJ Service is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien en zodra Allround DJ Service gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door Allround DJ Service gemaakte kosten in verband met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de Overeenkomst vermelde uitkoopbedrag: 

– In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 360 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. Opdrachtgever krijgt hiervoor in ruil een voucher van het betaalde bedrag welke daarna 2 jaar te gebruiken is voor alle diensten van Allround DJ Service zoals vermeld op de website.

– In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 180 dagen en 90 dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. Opdrachtgever krijgt hiervoor in ruil een voucher van het betaalde bedrag welke daarna 2 jaar te gebruiken is voor alle diensten van Allround DJ Service zoals vermeld op de website.

– In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. Opdrachtgever krijgt hiervoor in ruil een voucher van het betaalde bedrag welke daarna 2 jaar te gebruiken is voor alle diensten van Allround DJ Service zoals vermeld op de website.

– In geval van uitstel of annulering korter dan 30 dagen voor de productiedatum, 100% van dat uitkoopbedrag.  

Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Allround DJ Service volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Allround DJ Service en/of de Artiest is/zijn bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden het feest waar de Artiest dient op te treden een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of zijn gasten dat Allround DJ Service en/of de Artiest de Overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien zij van het werkelijke karakter op de hoogte waren geweest. Allround DJ Service en/of de Artiest is in geen geval jegens de Opdrachtgever en/of derden gehouden tot vergoeding van schade.

 

4.Prestaties Gebruiker

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de Gebruiker. De Gebruiker zal naar beste kunnen presteren. Gebruiker heeft het recht het geluidsvolume te produceren dat voor de opdracht gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen. Gebruiker behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de Gebruiker wordt gewaarborgd.

 

5.Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan geluids- en lichtapparatuur e.d. van Gebruiker zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de feestlocatie zoals het gebouw, de inboedel etc. of aan personen aangebracht door derden.

 

6.Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van het personeel van Gebruiker.

 

7.Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van een Artiest.

 

8.Oponthoud

Indien de Gebruiker op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

 

9.Overmacht

De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien de Aanbieder hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Gebruiker onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

 

10.Gebruik apparatuur door derden

Het is opdrachtgever en diens gasten nooit toegestaan de voor de opdracht geleverde geluids- en lichtapparatuur (zonder overleg met Gebruiker) te bedienen.

 

11.Voorzieningen

De plaats waar de drive-in show wordt opgebouwd of waar de dj het optreden verzorgd dient binnen te zijn tenzij vooraf met Gebruiker is overeengekomen dat de opdracht buiten dient te worden uitgevoerd. Indien er buiten geluids- en lichtapparatuur dient te worden opgesteld dient de buiten locatie van een degelijke en (slag) waterdichte overkapping voorzien te zijn tenzij met Gebruiker anders is overeengekomen.

 

12.Benodigde ruimte voor het opstellen van onze drive-in shows

-3,5 meter breed en +/- 2 meter hoog en 1,5 meter lang, verschilt per drive-in show. Basic drive-in show heeft minder ruimte nodig dan de Deluxe (XXL) drive-in show. Dit wordt minimaal voor de dag van het optreden afgestemd met Gebruiker.

 

13.Stroomvoorziening t.b.v. drive-in shows

Indien voor de opdracht een drive-in show wordt gehuurd gelden de hierna genoemde stroomvoorzieningen:

  • Drive-In Show: 2 x 16 AMP 220 Volt ́schone/onbelaste ́ groepen (Indien de hierboven genoemde stroomvoorzieningen niet aanwezig zijn, heeft Gebruiker het recht om de opdracht geen doorgang te laten vinden of alleen een gedeelte van de gehuurde apparatuur op te bouwen en te gebruiken voor de opdracht.)

14.Inhoud drive-in shows

  • Professioneel geluid, DJ meubel en DJ
  • Opbouw en afbouw van de voor de opdracht gehuurde geluids- en lichtapparatuur incl. eventuele gehuurde opties

15.Parkeren

Indien voor de opdracht een drive-in show is gehuurd dient er een vrije, ruime en gratis parkeergelegenheid op de feestlocatie aanwezig te zijn welke geschikt is voor een bestelbus. Indien er niet gratis geparkeerd kan worden zal Gebruiker het parkeergeld achteraf in rekening brengen aan Opdrachtgever, Dit geldt voor alle opdrachten, dus zowel bij levering van onze drive-in shows als voor de levering van een DJ.

 

16.Overig

Er dienen onbeperkt consumpties aanwezig te zijn tijdens en na het optreden. Gebruiker kan zich ten alle tijden terugtrekken van een boeking, maar kan wel voor vervanging zorgen.

 

17.Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding van de opdracht, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Eur. 250,–, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

 

18.Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie